Đăng ký ngay

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Test tư duy Logic – Free Test #1

Ý nghĩa của bài test tư duy logic:

Bài test kiểm tra khả năng tư duy logic phi ngôn ngữ của bạn. Mỗi câu hỏi đòi hỏi sự suy luận phân tích nhằm tìm ra quy luật, bạn có thể sử dụng phương pháp loại trừ để tìm ra đáp án chính xác nhất.

Hướng dẫn trước khi làm bài test:

Bài kiểm tra khả năng tư duy logic gồm 10 câu, không giới hạn thời gian nhưng bạn phải trả lời đầy đủ tất cả các câu hỏi. Hình nào thuộc vị trí dấu chấm hỏi phù hợp logic?

1 / 10

Đáp án nào phù hợp logic?

Question Image

2 / 10

Đáp án nào phù hợp logic?

Question Image

3 / 10

Đáp án nào phù hợp logic?

Question Image

4 / 10

Đáp án nào phù hợp logic?

Question Image

5 / 10

Đáp án nào phù hợp logic?

Question Image

6 / 10

Đáp án nào phù hợp logic?

Question Image

7 / 10

Đáp án nào phù hợp logic?

Question Image

8 / 10

Đáp án nào phù hợp logic?

Question Image

9 / 10

Đáp án nào phù hợp logic?

Question Image

10 / 10

Đáp án nào phù hợp logic?

Question Image

The average score is 0%

0%

Những bài kiểm tra suy luận logic sẽ là một phần trong bất kỳ trong các kỳ thi, đánh giá công việc, tuyển sinh nào.

Bài kiểm tra này tương tự các bài kiểm tra ma trận lũy tiến của Raven, giúp bạn có sự chuẩn bị tốt nhất trước những bài test, kiểm tra.

Những bài test logic trực tuyến miễn phí này sẽ nâng cao khả năng suy luận logic phi ngôn ngữ, trí thông minh, khả năng trừu tượng hóa, phân tích…