Nghiện rượu là gì? Sao không bỏ được?

Câu hỏi

Làm thế nào để biết có đang bị bệnh nghiện rượu hay không? Nghiện rượu tác động như thế nào đến bạn? Cai rượu như thế nào?

Thongthai.vn

Trả lời câu hỏi